Algemene voorwaarden Looops B.V.

per 01-07-2022

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Looops: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Looops B.V. gevestigd aan Barndegat 6-8 (1505 HN) te Zaandam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68367538;

b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Looops een overeenkomst is aangegaan;

c. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Looops en de opdrachtgever;

d. dashboard: het online dashboard voor dealers en voor meubelmanagement, beschikbaar via https://looopsid.nl/ of via looopsdealer.com, dat door Looops is ontwikkeld en in het kader van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld en dat gekoppeld is aan de chips of aan bestellingen;

e. gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie toegang is verleend tot het dashboard;

f. software: de online software die in het kader van de overeenkomst door Looops is ontwikkeld;

g. chip: de LooopsID Chip die door Looops wordt geleverd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Looops en de opdrachtgever, op alle (overige) rechtshandelingen tussen Looops en de opdrachtgever en op het gebruik van het dashboard.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Looops het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.5. Indien Looops niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Looops het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Looops heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
2.7. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de gebruikers ten behoeve van wie hij de overeenkomst is aangegaan tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Looops zijn vrijblijvend.
3.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Looops opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Looops zijn aanbod of offerte baseert.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website van Looops binden Looops niet.
3.5. Aan een gegeven inschatting van het aantal uren dat het uitvoeren van een opdracht kost kunnen geen rechten worden ontleend.
3.6. Prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen, opdrachten of abonnementen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Looops en de opdrachtgever de overeenkomst hebben ondertekend dan wel op het moment dat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Looops.

Artikel 5. Abonnementen

5.1. Het abonnement LooopsID PRO wordt enkel aangeboden aan de opdrachtgever die chips heeft afgenomen.
5.2. De abonnementen LooopsID LITE en LooopsID STANDAARD worden enkel aangeboden aan afnemers van de opdrachtgever.
5.3. Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.4. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.5. LooopsID LITE en LooopsID STANDAARD abonnementen eindigen automatisch op het moment dat het LooopsID PRO abonnement, waaraan de LooopsID LITE en LooopsID STANDAARD abonnementen gekoppeld zijn, eindigt.
5.6. Indien Looops stopt met zijn dienstverlening, dan heeft Looops het recht het abonnement met inachtneming van een redelijke opzegtermijn op te zeggen zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
5.7. Na het einde van het abonnement kan de gebruiker geen gebruik meer maken van het dashboard. Na het einde van het abonnement kunnen de chips nog wel gescand worden en is de informatie in de chip nog beschikbaar.

Artikel 6. Annulering

6.1. Indien de opdrachtgever de geplaatste bestelling voor de chips annuleert, dan wordt 15% van de totale prijs van de geannuleerde bestelling als annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2. Indien de opdrachtgever de geplaatste bestelling voor meubel of diensten annuleert na orderbevestiging, dan wordt 15% van de totale prijs van de geannuleerde bestelling als annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Looops zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
7.2. Looops heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3. Looops behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan het dashboard. Indien de wijzigingen relevant zijn voor de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever van deze wijzigingen in kennis gesteld. Looops waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van het dashboard.
7.4. Looops kan ten behoeve van onderhoud het dashboard tijdelijk buiten gebruik stellen.
7.5. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt het dashboard zoals hij is (“as is”) ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst

8.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Looops zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.2. Wijzigingen op de overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
8.3. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever en de gebruiker

9.1. De opdrachtgever staat ervoor dat de gebruikers aan wie hij toegang heeft verleend tot het dashboard, tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen. Indien deze gebruikers in strijd handelen met deze algemene voorwaarden, dan is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.
9.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Looops aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Looops worden verstrekt.
9.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
9.4. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Looops onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.5. De opdrachtgever is gehouden Looops onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.6. De opdrachtgever vrijwaart Looops voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
9.7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het dashboard.
9.8. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding om toegang te kunnen krijgen tot het dashboard.
9.9. Het is niet toegestaan met gebruikmaking van het dashboard informatie te verspreiden die:
a. In strijd is met nationale en/of internationale wetgeving;
b. In strijd is met de goede zeden;
c. De rechten van een derde schendt, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. Niet openbaar gemaakt mag worden, zoals vertrouwelijke gegevens;
e. Schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
9.10. Het is niet toegestaan het dashboard te gebruiken voor illegale doeleinden.
9.11. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Looops heeft voldaan of onrechtmatig jegens Looops handelt, dan heeft Looops het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Looops het recht zijn dienstverlening en werkzaamheden op te schorten, waaronder het blokkeren van het account zodat geen gebruik meer kan worden gemaakt van het dashboard.

Artikel 10. Inloggegevens

10.1. Het is niet toegestaan om met gebruikmaking van andere dan de eigen inloggegevens van het dashboard gebruik te maken.
10.2. De gebruiker dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan is Looops daarvoor niet aansprakelijk.
10.3. Indien de gebruiker constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account, dan dient Looops daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld en dient de gebruiker zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 11. Prijs- en tariefwijziging

11.1. Looops heeft het recht zijn prijzen en tarieven aan te passen. Looops zal de opdrachtgever het voornemen tot aanpassing van prijzen en/of tarieven schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Looops zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden.

Artikel 12. Wijziging factuuradres

12.1. Indien het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Looops mede te delen.

Artikel 13. (Op)leveringstermijn

13.1. Vermelde (op)leveringstermijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding, ontbinding of enige andere vorm van compensatie.
13.2. In het geval dat een door Looops met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 14. Levering van de chips

14.1. De chips worden opgestuurd naar het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres.
14.2. De prijzen voor de chips zijn inclusief verzendkosten.
14.3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de chips.

Artikel 15. Oplevering van de software

15.1. Na de oplevering van de software geldt een testperiode van 1 maand.
15.2. Indien na het verstrijken van de testperiode de opdrachtgever niet aan Looops kenbaar heeft gemaakt of de software gebreken bevat, dan wordt de opdrachtgever geacht de software te hebben geaccepteerd.

Artikel 16. Facturatie en betaling

16.1. Facturatie voor de leveringen van meubilair en diensten geschiedt als volgt:

a. 50% bij bevestiging van opdracht en/of het sturen van een opdrachtbevestiging;
b. 50% bij of na levering;
16.2. Facturatie voor de chips en voor gerelateerde abonnementen geschiedt maandelijks vooraf.
16.3. Facturatie voor het ontwikkelen van software geschiedt als volgt:
a. 50% van de inschatting van het aantal uren voor het uitvoeren van de werkzaamheden maal het uurtarief van Looops onverwijld nadat de overeenkomst tot stand is gekomen;
b. 50% van de inschatting van het aantal uren voor het uitvoeren van de werkzaamheden maal het uurtarief van Looops bij de oplevering van de software;
c. Het extra aantal gewerkte uren maal het uurtarief van Looops bij de oplevering van de software.
16.4. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na de factuurdatum.
16.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
16.6. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan heeft Looops het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Looops kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst lijdt.
16.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
16.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Looops op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
16.9. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
16.10. Rechten worden aan de opdrachtgever verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

17.1. Alle geleverde en nog te leveren chips blijven uitsluitend eigendom van Looops, totdat alle vorderingen die Looops op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.
17.2. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is de opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de chips. De opdrachtgever dient de chips als herkenbaar eigendom van Looops te bewaren.
17.3. Zolang de eigendom van de chips niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de chips niet:
a. Verpanden;
b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
17.4. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Looops.
17.5. Nadat Looops zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde chips terughalen. De opdrachtgever staat Looops toe de plaats te betreden waar de chips zich bevinden.
17.6. Alle kosten die Looops maakt om de chips op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de opdrachtgever.
17.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Looops toekomende rechten onverlet.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Looops kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23;
b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn personeel, door de opdrachtgever ingeschakelde derde of een gebruiker.
18.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Looops is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Looops tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. Looops garandeert niet dat het dashboard vrij is van storingen. De opdrachtgever erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Looops zal pogen een volledige continuïteit van het dashboard te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Looops is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van het dashboard.
18.4. Looops is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers.
18.5. Looops is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
18.6. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Looops nimmer worden aangerekend.
18.7. Looops is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.8. Looops is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het dashboard of door gebruik van het dashboard in strijd met de gebruiksinstructies.
18.9. Looops is niet aansprakelijk voor een handelen en/of nalaten van een gebruiker. Het gebruik van het dashboard en van de gegevens die middels het dashboard zijn opgeslagen is geheel voor risico van de opdrachtgever. Looops is niet aansprakelijk voor invoerfouten van de opdrachtgever of van gebruikers.
18.10. Looops is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, winstderving, gemiste inkomsten, dataverlies, arbeidskosten, reputatieschade, opgelegde boetes, bedrijfsschade en vertragingsschade.
18.11. Indien Looops aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Looops beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Looops gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Looops beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een abonnement, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft in een maand voor het abonnement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.12. De opdrachtgever vrijwaart Looops voor vorderingen die derden tegen Looops instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Looops niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Looops op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Looops mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
18.13. Alle aanspraken jegens Looops die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Looops zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 19. Klachten

19.1. Klachten over het (op)geleverde dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de (op)levering schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld aan Looops. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Looops in staat is adequaat te reageren.
19.2. Indien Looops de klacht van de opdrachtgever gegrond acht, dan is de opdrachtgever verplicht Looops in de gelegenheid te stellen alsnog correct (op) te leveren.
19.3. Klachten over het (op)geleverde worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. De (gebruiks)instructies niet zijn nagekomen;
b. De chip niet correct is bevestigd waardoor schade aan de chip is ontstaan;
c. Schade aan (op)geleverde en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden;
d. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
e. Er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
f. Het (op)geleverde niet is gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties;
g. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten en/of werkzaamheden die niet door Looops zijn geleverd resp. uitgevoerd.
19.4. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Looops door een derde of door de opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten. De opdrachtgever dient Looops te allen tijde de mogelijkheid te geven binnen een redelijke termijn gebreken in het (op)geleverde te herstellen.
19.5. De aansprakelijkheid van Looops is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Looops gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Looops zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Looops niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
20.3. Looops behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Opschorting en ontbinding

21.1. Looops is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien:
a. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Looops ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d. De opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. De opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.
21.2. Voorts is Looops bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (gehele) nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
21.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Looops op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Looops de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
21.4. Looops behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot het dashboard en de software komen uitsluitend toe aan Looops.
22.2. Door de terbeschikkingstelling van het dasboard en de software worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Aan de gebruiker wordt slechts een niet- exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend om het dashboard te gebruiken.
22.3. De broncode van de software wordt niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Aan de opdrachtgever wordt geen gebruiksrecht op de broncode van de software verleend.
22.4. De gebruiker verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Looops.
22.5. Indien Looops in opdracht van de opdrachtgever maatwerk software heeft ontwikkeld, dan wordt tevens een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik aan de opdrachtgever verleend en heeft Looops het recht deze software zelf te gebruiken, te exploiteren en aan derden ter beschikking te stellen.
22.6. Voor zover maximaal toegestaan onder de geldende wetgeving, is het niet toegestaan:
a. Het dashboard en de software na te bouwen of te reproduceren;
b. Afgeleide producten van welke aard dan ook van het dashboard of de software te maken.
De opdrachtgever zal ook anderen niet toestaan de bovengenoemde handelingen te verrichten.
22.7. Handelt de opdrachtgever in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Looops, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Looops daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
22.8. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Looops voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 23. Overmacht

23.1. Looops is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
23.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden waaronder blikseminslag; internet-, telefoon,- of stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; natuurrampen; epidemieën; terrorisme of oorlog; belemmeringen door derden; brand; overheidsmaatregelen; diefstal; wijzigingen in wet- en regelgeving; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Looops de overeenkomst uitvoert.
23.3. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Looops ingeschakelde derde partij.
23.4. In het geval dat Looops door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Looops het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Looops gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Alle werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of ontbinding zijn uitgevoerd worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
23.5. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden of kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst een abonnement betreft.

Artikel 24. Verwerking van persoonsgegevens

24.1. Looops verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de opdrachtgever het privacy beleid van Looops raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 25. Overdracht

25.1. De opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Looops.
25.2. Looops is gerechtigd de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde. De opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan een dergelijke overdracht.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Looops worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Looops gevestigd is.